Storitve

Poleg arhitekturno tehničnega svetovanja vam v našem biroju s širokim spektrom znanj nudimo tudi pravno podporo v sklopu reševanja upravnih in drugih postopkov. Interdisciplinarno sodelujemo z inženirji drugih strok od statikov, elektro in strojnih inženirjev, inženirjev požarne varnosti, geodetov, geologov, …

IZP – idejna zasnova je namenjena pridobitvi projektnih pogojev, skupaj z idejnim projektom pa tudi izbiri najboljše ureditve lokacije in objekta glede na projektno nalogo, prostorske danosti in zahteve prostorskega akta.

DGD – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi gradbenega dovoljenja. Vsebuje opis skladnosti posega v prostor s prostorskimi akti, opis pričakovanih vplivov na okolico in opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi pogoji.

PZI – namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za gradnjo. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja. Investitor jo nujno potrebuje ob prijavi gradbišča na pristojni Upravni enoti.

PID – projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja ter uporabi in vzdrževanju objekta. Ta dokumentacija prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje.

LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJŠEGA OBSTOJAza objekt, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja pred 1. 1. 1998 in od tega datuma obstaja v enakem obsegu in bistveno enake namembnosti na istem mestu, pridobimo dovoljenje za objekt daljšega obstoja, ki dejansko predstavlja uporabno dovoljenje. Če gre za stavbo, predhodno uredimo tudi evidentiranje stavbe v kataster stavb.

PZI NAČRT RUŠITVE – za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta izdelamo projektno dokumentacija za izvedbo gradnje, ki vsebuje: podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjavo projektanta in vodje projekta, tehnično poročilo in grafične prikaze. Na podlagi te dokumentacije se Upravni enoti prijavi začetek gradnje. Gradbeno dovoljenje za rušitev objektov ni več potrebno.

DNZO – izdelamo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekti, pridobimo soglasja za te posege in pridobimo gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt.

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI – izdelamo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti objekta ali njegovega dela. Sprememba namembnosti je potrebna takrat, ko se namen
objekta spreminja izven okvira podrazdeda v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov.

VODNA DOVOLJENJA – pripravimo vlogo in poskrbimo za izdelavo prilog za pridobitev vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo.

PROJEKTI

PROJEKTI

PROJEKTI

Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.
Arhicenter-projektiranje-in-svetovanje-d.o.o.