PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Poglej projekte

Projektno dokumentacijo sestavljajo vodilna mapa, načrti (arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro inštalacij, strojnih inštalacij, telekomunikacij, tehnološki načrti, izkopov in osnovne podgradnje) in elaborati (geodetski načrt, gradbena fizika, zasnova ali študija požarne varnosti,…). V našem arhitekturnem biroju vam skupaj s številnimi zunanjimi strokovnjaki lahko pripravimo kompletno projektno dokumentacijo oziroma le njen posamezni del. Projektno dokumentacijo izdelamo za sledeče gradbene posege v prostor: novogradnje, nadomestne gradnje (po novem: rušitev + novogradnja), rekonstrukcije, prizidave, nadzidave, spremembe namembnosti in rušitve. Lahko pa vam izdelamo tudi arhitekturni posnetek obstoječega stanja objekta. Po namembnosti pa izdelamo projekte za hiše, večstanovanjske in nestanovanjske stavbe. Slednje delimo na gostinske, pisarniške, trgovske, industrijske stavbe in skladišča ter stavbe za namene zdravstva, kulture in športa.

Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija vrsti po naslednjih korakih:

 • IDZ – idejna zasnova
  Namenjena je pridobitvi projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev. Poglej primer.

 • IDP – idejni projekt
  Namenjen je izboru najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor. Poglej primer.

 • PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
  Namenjen je pridobitvi gradbenega dovoljenja. Poglej primer.

 • PZI – projekt za izvedbo
  Namenjen je pridobitvi ponudb za gradnjo in izvedbi gradnje. Poglej primer.

 • PID – projekt izvedenih del
  Namenjen je pridobitvi uporabnega dovoljenja.