SODELOVANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH

 • Pridobivanje gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
  Pri pristojni Upravni enoti z vlogo in ustreznimi prilogami zaprosimo za gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte (nekoč bol j znano pod terminom »priglasitev del«), kot so drvarnice, lope, ute,…. Kateri objekti so nezahtevni je zapisano v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l.RS 37/2008). Poglej primer in vlogo.

 • Pridobivanje gradbenega dovoljenja
  Na podlagi PGD projektne dokumentacije, soglasij strank v postopku, dokazila o lastništvu ter poravnanega komunalnega prispevka na pristojni Upravni enoti pridobimo gradbeno dovoljenje. Poglej vlogo.

 • Pridobivanje uporabnega dovoljenja
  Po zaključku gradnje projektant za objekt izdela PID – projekt izvedenih del, kamor se zapišejo in označijo tudi vse spremembe, ki so nastale med gradnjo. Izvajalec gradnje pa za objekt pripravi Dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga sestavljajo naslednje listine: potrdila, elaborati, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o skladnosti, meritve, komisijski zapisniki, izkazi in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih proizvodov, naprav in opreme, o pregledu in merjenju inštalacij in preizkusu njihovega pravilnega delovanja idr. Na podlagi obeh zbirk dokumentov ter še nekaterih drugih prilog se pristojno Upravno enoto zaprosi za izdajo uporabnega dovoljenja. Upravna enota pred izdajo uporabnega dovoljenja razpiše tehnični pregled objekta, ki ga opravijo izvedenci posameznih strok. Poglej vlogo.

  Poglej projekte